Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Żbikowska

Małgorzata Żbikowska

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 196, przynależność: KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI, klub: PRZASNYSZ PONAD WSZYSTKO

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej stała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 10:27:16 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Przasnyszu I Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 20.11.2018 r. za
2018-11-20 12:31:42 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przasnysza I Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 20.11.2018 r. za
2018-11-29 16:24:17 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Porządku Publicznego II Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.11.2018 r. za
2018-11-29 16:29:05 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej II Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.11.2018 r. za
2018-11-29 16:33:18 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Rozwoju Produkcji, Usług, Handlu i Rolnictwa II Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.11.2018 r. za
2018-11-29 16:38:02 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu - Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.11.2018 r. za
2018-11-29 16:41:48 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.11.2018 r. za
2018-11-29 16:46:50 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027 II Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.11.2018 r. za
2018-11-29 16:51:35 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.11.2018 r. za
2018-12-13 15:14:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018-2027. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 15:19:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 15:48:50 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 16:06:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 16:19:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu - Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 16:22:54 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Przasnyszu. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 16:26:24 Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 16:28:57 Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-13 16:31:35 Podjęcie uchwały w sprawie wybory przedstawiciela na członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu III Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 13.12.2018 r. za
2018-12-28 10:03:33 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018-2027 IV Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.12.2018 r. za
2018-12-28 10:06:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.12.2018 r. za
2019-01-24 15:26:17 Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2028 V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 15:30:18 Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 15:36:49 Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 15:45:37 Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 15:50:03 Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 15:54:39 Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019 V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 15:59:37 Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XX/136/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedli Miasta Przasnysza V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 16:03:29 Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 16:08:28 Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 16:13:46 Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-01-24 16:27:43 Apel Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu do centralnych organów administracji publicznej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami V sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.01.2019 r. za
2019-02-14 16:18:58 Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Rozwoju Produkcji, Usług, Handlu i Rolnictwa. VI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 14.02.2019 r. za
2019-02-14 16:20:45 Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu - Komisji Rewizyjnej. VI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 14.02.2019 r. za
2019-02-14 16:31:53 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu. VI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 14.02.2019 r. za
2019-02-14 17:09:02 Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Centrum” VI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 14.02.2019 r. za
2019-02-14 17:12:13 Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Przasnysz za pomocą innego instrumentu płatniczego VI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 14.02.2019 r. za
2019-02-28 14:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. ozn. nr 705). VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 14:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. ozn. nr 760/5 i 756/2). VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 14:31:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 14:35:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 14:50:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. przeciw
2019-02-28 15:01:40 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. przeciw
2019-02-28 15:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Przasnysz. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 15:08:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 15:16:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Zarządów Osiedli i ich Przewodniczących. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 14:19:00 Przyjęcie porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 14:20:32 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 lutego 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-02-28 15:20:29 Przyjęcie "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018" VII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.02.2019 r. za
2019-03-28 14:22:10 Przyjęcie porządku obrad. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 14:23:23 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 16:16:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 16:19:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 16:43:07 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 16:53:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 16:56:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 16:59:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2019 roku. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 17:03:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 15:31:45 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 17:07:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 17:14:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 17:22:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 17:28:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Przasnysz od Powiatu Przasnyskiego zadań powiatowej biblioteki publicznej. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 17:31:35 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 17:34:02 Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018”. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 14:15:17 Zmiana porządku obrad. VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-03-28 16:48:51 Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ZAWODZIE VIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.03.2019 r. za
2019-04-25 14:20:21 Przyjęcie porządku obrad. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 14:21:26 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2019 r. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 14:33:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 14:38:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 14:42:36 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 15:07:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ZAWODZIE". IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. przeciw
2019-04-25 15:11:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (nier. ozn. nr 2211/10). IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 15:14:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (nier. ozn. nr 2211/11). IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 15:18:13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 15:25:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy podmiotów w przedmiocie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 15:31:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 15:35:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VI/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Przasnyszu. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 15:44:30 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-04-25 14:16:11 Wniosek formalny o dołączenie do porządku obrad uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. IX sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 25.04.2019 r. za
2019-05-09 16:02:34 Przyjęcie porządku obrad. X sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.05.2019 r. za
2019-05-09 16:06:50 Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „WALISZEWO”. X sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.05.2019 r. za
2019-05-30 14:04:42 Przyjęcie porządku obrad. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 14:06:01 Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz 9 maja 2019 r. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 15:29:06 Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 15:35:28 Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. wstrzymał się
2019-05-30 15:40:23 Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 15:45:03 Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 15:55:42 Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. przeciw
2019-05-30 16:00:32 Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. przeciw
2019-05-30 16:04:35 Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie ustanowienia lokalnego Programu Osłonowego Miasta Przasnysz „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 16:06:13 Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 16:08:16 Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. za
2019-05-30 14:57:33 Wniosek formalny o przerwanie dyskusji. XI sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.05.2019 r. przeciw
2019-06-18 14:16:24 Wniosek formalny o dołączenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 14:09:54 Wniosek formalny o dołączenie do porządku obrad uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Przasnysza uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Przasnysza. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. przeciw
2019-06-18 14:09:01 Wniosek formalny o dołączenie do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Przasnysz Samorządowej Karty Praw Rodzin. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 14:17:00 Przyjęcie porządku obrad. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 14:30:46 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 maja 2019 r. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 14:31:34 Podjęcie uchwały Nr XII/76/2019 w sprawie udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 15:51:05 Podjęcie uchwały Nr XII/77/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. wstrzymał się
2019-06-18 15:56:20 Podjęcie uchwały Nr XII/78/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:22:52 Podjęcie uchwały Nr XII/79/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przasnysza wotum zaufania. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:26:25 Podjęcie uchwały Nr XII/80/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2018 r. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:33:51 Podjęcie uchwały Nr XII/81/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przasnysza z tytułu wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2018 rok. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:40:39 Podjęcie uchwały Nr XII/83/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:37:28 Podjęcie uchwały Nr XII/82/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Przasnysz Samorządowej Karty Praw Rodzin. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:45:59 Podjęcie apelu Rady Miejskiej w Przasnyszu do Polskich Kolei Państwowych S.A. o podjęcie niezwłocznych działań związanych z przeprowadzeniem remontu przejazdu kolejowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 617 przy ul. Szosa Ciechanowska w Przasnyszu. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:47:57 Przyjęcie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Przasnyszu na II półrocze 2019 r. XII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 18.06.2019 r. za
2019-07-30 16:42:32 Przyjęcie porządku obrad. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 16:43:46 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 czerwca 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 16:49:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 16:51:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 16:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:11:34 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:19:27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Polnej w Przasnyszu. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia o współpracy partnerskiej w sprawie realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:33:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:36:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:42:15 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Przasnysz do realizacji w latach 2019-2021 projektu p.n. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:45:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w Przasnyszu. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:47:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. o nr 959/8). XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:50:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. o nr 401/20 i 406/1). XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 17:59:57 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. ks. Jana Twardowskiego w sprawie budowy drogi. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 18:02:35 Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przasnysz w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 18:06:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VII/45/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Przasnysz i nadania jej statutu. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 18:08:48 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-07-30 16:37:46 Odesłanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Przasnysz na przedsięwizięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczenia. XIII sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 30.07.2019 r. za
2019-08-27 15:19:23 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:22:36 Przyjęcie porządku obrad. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:23:30 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 lipca 2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:24:39 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 5 sierpnia 2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:28:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:34:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:38:48 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:45:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:48:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:53:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:58:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-08-27 15:17:56 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu. XV sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 27.08.2019 r. za
2019-09-24 15:09:07 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:09:52 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:10:26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XIII/90/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:14:25 Przyjęcie porządku obrad. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:15:43 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 sierpnia 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:18:44 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:19:45 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:21:08 Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:22:56 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym (nier. o nr 2134/25). XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:25:12 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:27:33 Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:29:17 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 16:08:28 Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 16:10:25 Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 16:12:40 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XIII/90/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 16:15:12 Przyjęcie „Informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-09-24 15:48:15 Powołanie komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 24.09.2019 r. za
2019-10-09 15:08:44 Przyjęcie porządku obrad. XVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.10.2019 r. za
2019-10-09 15:09:58 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 września 2019 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.10.2019 r. za
2019-10-09 15:11:53 Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „CENTRUM”. XVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.10.2019 r. za
2019-10-09 15:15:18 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu. XVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.10.2019 r. za
2019-10-09 15:16:49 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.10.2019 r. za
2019-10-09 15:06:02 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2019 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 09.10.2019 r. za
2019-10-29 15:14:43 Przyjęcie porządku obrad. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 15:10:44 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Przasnysza, Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Wojewodzie Mazowieckiemu" XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 15:16:11 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 października 2019 r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 15:20:39 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 15:22:47 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 15:28:12 Przyjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. przeciw
2019-10-29 15:31:49 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. Nr LI/409/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 15:34:50 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/378/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 15:48:24 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 16:01:15 Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy i wsparcia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, twórczości i działalności artystycznej. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 16:04:41 Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 16:09:27 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 16:11:26 Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela na członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-10-29 16:14:17 Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Przasnysz za rok szkolny 2018/2019”. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 29.10.2019 r. za
2019-11-26 16:07:53 Przyjęcie porządku obrad. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 16:04:59 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu na lata 2020-2024. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 16:12:14 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 października 2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 16:45:04 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. wstrzymał się
2019-11-26 16:47:56 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. wstrzymał się
2019-11-26 16:50:22 Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:34:59 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:36:43 Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:42:24 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Przasnysz. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:47:08 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:51:50 Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu na lata 2020-2024. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 18:00:19 Przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko dla poparcia realizacji zadania obejmującego budowę linii kolejowej na odcinku Chorzele – Przasnysz – Ciechanów. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:33:20 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu. XIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 26.11.2019 r. za
2019-12-17 16:05:17 Przyjęcie porządku obrad. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:12:16 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2019 r. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:15:13 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:17:01 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:18:27 Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Miasto Przasnysz w roku szkolnym 2019/2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:21:10 Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:23:01 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:25:13 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:28:10 Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysza. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:30:23 Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Przasnysz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:33:22 Przyjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:34:46 Przyjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:57:30 Przyjęcie ramowych planów pracy Komisji Stałych oraz Rady Miejskiej w Przasnyszu na I półrocze 2020 r. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:52:45 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 – 2029. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-17 16:54:13 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 17.12.2019 r. za
2019-12-30 16:05:01 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2029. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2019-12-30 16:07:16 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2019-12-30 16:10:44 Przyjęcie porządku obrad. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2019-12-30 16:15:02 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 grudnia 2019 r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2019-12-30 16:17:06 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2029. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2019-12-30 16:18:50 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 09:03:03 Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 11:01:51 Przyjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 11:04:09 Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 20 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Przasnyszu. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2019-12-30 16:08:55 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 20 grudnia do Rady Miejskiej w Przasnyszu. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2019-12-30 19:07:56 Wniosek formalny dotyczący zamknięcia dysukcji na projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029 i przejście do głosowania. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu przeciw
2019-12-30 19:10:09 Wniosek formalny w sprawie przerwania dyskucji i przejścia do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwały budżetowej MIasta Przasnysza na 2020 r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu przeciw
2019-12-30 19:18:47 Wniosek formalny o przerwanie sesji. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 08:57:34 Wniosek formalny nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 09:00:15 Wniosek nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 10:19:54 Wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 10:47:59 Wniosek formalny w sprawie zakończenia dyskucji nad wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Finasów i Porządku Publicznego. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-03 10:52:10 Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Finasów i Porządku Publicznego do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-01-28 16:04:45 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2020." XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:05:55 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programów strategicznych Gminy Miasta Przasnysz w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021." XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:06:46 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości." XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:07:23 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Przedstawienie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019”." XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:10:11 Przyjęcie porządku obrad. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:11:09 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:18:54 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:25:02 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:28:25 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2020. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:30:30 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2020. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:32:59 Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programów strategicznych Gminy Miasta Przasnysz w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:37:08 Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. za
2020-01-28 16:17:52 Wniosek formalny w sprawie przejścia do głosowania bez dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. wstrzymał się
2020-01-28 16:24:11 Wniosek formalny o przejście do głosowania bez dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 28.01.2020 r. wstrzymał się
2020-02-25 16:23:14 Przyjęcie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:28:06 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2020 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:30:34 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:31:40 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:33:59 Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:35:56 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Przasnysz. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:37:17 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie przetargu. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:39:23 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2019 Rady Miejskiej w Przasnysz w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:41:21 Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:43:42 Przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:45:09 Przyjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu informacji o kandydatach na ławników. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:18:37 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Przyjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Przasnysza w zakresie odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej.." XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:47:35 Przyjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Przasnysza w zakresie odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:19:58 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Przyjęcie apelu w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia stosowania na terenie Miasta Przasnysza jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z plastiku." XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:54:16 Przyjęcie apelu w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia stosowania na terenie Miasta Przasnysza jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z plastiku. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:19:26 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz." XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-02-25 16:49:40 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-05-26 15:09:07 Wniosek formalny w sprawie przesunięcia punktu 6. porządku obrad na punkt 4. porządku obrad. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:12:25 Przyjęcie porządku obrad. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:14:08 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 2020 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:16:15 Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:20:51 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU wstrzymał się
2020-05-26 15:23:32 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU wstrzymał się
2020-05-26 15:25:35 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:27:08 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:29:24 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:32:09 Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu Gminy Miasta Przasnysz. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:34:08 Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przasnysza. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:55:36 Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-05-26 15:58:23 Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Miasta Przasnysz”. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU za
2020-06-23 17:07:17 Przyjęcie porządku obrad. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:08:36 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 maja 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:10:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 - 2029. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:12:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:14:00 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Przasnysz. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:17:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Polnej w Przasnyszu. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:19:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:22:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:24:01 Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Przasnysz na rok 2021. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:29:01 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przasnysza. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 17:03:50 Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 16. "Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Przasnysza". XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-06-23 18:01:56 Wniosek formalny o przerwanie posiedzenia. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 23-24.06.2020 r. za
2020-07-07 16:07:40 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Przasnysz na rok 2021. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:20:14 Przyjęcie porządku obrad. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:22:31 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 czerwca 2020 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:25:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 - 2029. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:27:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:29:51 Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Przasnysz na rok 2021. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:11:01 Wniosek formalny o przesunięcie punktów 10 porządku obrad na pozycję 7. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:59:44 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 17:01:39 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 17:03:49 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 17:05:59 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 17:08:15 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwałyuchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności do projektodawcy.. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 17:09:36 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 17:11:03 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwaływ sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przasnysz do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 17:12:28 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:13:12 Wniosek formalny o przesunięcie punktów 11 porządku obrad na pozycję 8. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-07 16:47:56 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty do projektodawcy. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu 07.07.2020 r. za
2020-07-28 16:14:47 Przyjęcie porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:15:58 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 lipca 2020 r. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:18:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:20:39 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:23:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Przasnysza. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:25:21 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:27:29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Miasto Przasnysz w roku szkolnym 2020/2021. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:29:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:31:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Rewizyjnej. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:54:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu przeciw
2020-07-28 17:19:09 Wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 17:25:57 Wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 17:26:53 Wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 17:27:36 Wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 17:28:27 Wniosek formalny w sprawie skierowania projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 17:29:29 Wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przasnysz do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 17:32:16 Wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:09:01 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 16:33:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwałę Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-07-28 17:24:11 Wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały uchylajacej w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do projektodawcy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:18:29 Przyjęcie porządku obrad. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:19:42 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lipca 2020 r. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:21:16 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 - 2029. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:23:39 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:27:11 Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu przeciw
2020-09-08 16:29:31 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/209/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:32:25 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:34:27 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2020 roku. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:36:39 Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:38:14 Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego stanowiącego własność Gminy Miasta Przasnysz. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:40:12 Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Centrum”. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:07:13 Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:08:06 Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:08:52 Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu: Przyjęcie „Informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.”. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:09:59 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:10:43 Wprowadzenie do porządku obrad punktu:14. Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie współpracy Miasta Przasnysz z Powiatem Przasnyskim w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym”. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:11:17 Wprowadzenie do porządku obrad punktu:15. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przasnyskiemu w zakresie przekazania dokumentacji technicznej wraz z autorskimi prawami majątkowymi. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:49:50 Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:52:22 Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie współpracy Miasta Przasnysz z Powiatem Przasnyskim w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym". XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-09-08 16:55:33 Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przasnyskiemu w zakresie przekazania dokumentacji technicznej wraz z autorskimi prawami majątkowymi. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu za
2020-10-27 16:49:39 Przyjęcie porządku obrad. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 16:51:21 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 września 2020 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 16:53:56 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 - 2029. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 16:55:45 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 16:59:33 Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu – tężni solankowej zlokalizowanej przy ul. Orlika w Przasnyszu. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 17:23:13 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Przasnysz na lata 2021-2024. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 17:25:50 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Przasnysz na lata 2021-2024. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 17:31:57 Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Przasnysz. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 17:38:35 Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów”. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 16:14:42 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu: " Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy". XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 16:17:05 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu: " Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi". XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 17:33:00 Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 17:35:26 Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. za
2020-10-27 16:25:29 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:26:44 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:27:59 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:28:59 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:29:58 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:31:05 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:32:02 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:33:06 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przasnysz. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się
2020-10-27 16:34:04 Wniosek formalny o skierowanie do projektodawcy uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 27.10.2020 r. wstrzymał się